Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na Członka  Zarządu
Spółki „GAZ” Sp. z o.o.
z siedzibą w Błoniu

 

 

Działając na podstawie uchwały nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu z dnia 12.10.2021 r uruchomiono postępowanie kwalifikacyjne na:

 

Członka Zarządu Spółki „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu  [„Spółka”],

 

 1. Kandydatem na Członka Zarządu może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) spełnia wymogi określone w art. 22 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 735 ze zm.) [„Ustawa”];

2) spełnia inne niż wyżej wymienione wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
w szczególności wynikających z:

a) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.);

b) Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2136 ze zm.);

c) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity:
U. z 2019 r., poz. 2399 ze zm.).

 1. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia którykolwiek z warunków wykluczających pełnienie funkcji Członka Zarządu określonych w art. 22 pkt 2 Ustawy.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się wyłącznie co do kandydatów, którzy przedłożyli Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. kompletnie i poprawnie wypełnione „Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Spółki” (zwane również „Zgłoszenie kandydata”) wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Wzór formularza: „Zgłoszenie kandydata” stanowi załącznik do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.
 5. „Zgłoszenie kandydata” można złożyć drogą elektroniczną, poprzez wysłanie podpisanych dokumentów, o których mowa w niniejszym Regulaminie na adres e-mail konkurs.gaz@psgaz.pl w terminie wskazanym w ust. 1 (decyduje data wpływu „Zgłoszenia kandydata” na wskazany     adres e-mail).
 6.  „Zgłoszenie kandydata” złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpatrzeniu.
 7.  „Zgłoszenie kandydata” niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlega rozpatrzeniu.
 8.  Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21 października 2021 r. po godzinie 9.00.
 9. Rozmowa kwalifikacyjna z każdym z kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym odbędzie się w siedzibie Oddziału Wsparcia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., tj. przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa. Informacja w sprawie      terminu i godziny rozmowy kwalifikacyjnej podana zostanie kandydatowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefon, skype itp.), z zastrzeżeniem,  iż        kandydat powyższą rozmowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na   odległość odbędzie w siedzibie Oddziału Wsparcia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., tj. przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa i z wykorzystaniem wyłącznie środków porozumiewania się na      odległość udostępnionych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp.  z o.o..
 10.  Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:

1) wiedza o specyfice działalności Spółki oraz o obszarze/sektorze i rynku, na którym Spółka działa i jego otoczeniu regulacyjnym;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;

4) wiedza i doświadczenie, niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki, przedstawione przez kandydata.

12. Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o Spółce:

1) aktualną Umowę Spółki;

2) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy;

3) strukturę organizacyjną Spółki.

13. Informacje, o których mowa w pkt 12 powyżej, można uzyskać  w siedzibie Spółki w Departamencie Administracyjno-Prawnym.

14. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn oraz bez wyłonienia kandydata na stanowisko Członka Zarządu.

15. O wyniku postępowania każdy z kandydatów zostanie powiadomiony osobiście lub telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiając o tym Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. poprzez wysłanie skanu podpisanego pisma o rezygnacji z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na adres wskazany do               składania „Zgłoszeń kandydata” w postępowaniu kwalifikacyjnym lub wysyłając informację na adres konkurs.gaz@psgaz.pl

17. Za równoznaczne z rezygnacją uznaje się wycofanie przez kandydata na piśmie wyrażonej w Zgłoszeniu kandydata zgody na powołanie na Członka Zarządu Spółki.

18. Zastrzega się możliwość niepowołania do Zarządu Spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydata na Członka Zarządu Spółki.

 

Załącznik:

 

 1. Wzór zgłoszenia kandydata.

 

Do pobrania

 

 1. Załącznik Nr 1 – Wzór zgłoszenia Kandydata na Członka Zarządu Spólki GAZ Sp. z o.o.
 2. Załącznik Nr 2 -Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu GAZ Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Aplikuj na stanowisko: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu
×

  * Dokumenty kandydata
  Załącz

  * Wzór zgłoszenia kandydata
  Załącz